این لباس راکمپانی نایک آمریکا زده است و اسپانسر یا همان تبلیغی این لباس ندارد 

منتظر نظراتان شما هستیم.